TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30)(6619)

TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30)(6619)