RubyやPerlといった開発ツールもインストール可能

RubyやPerlといった開発ツールもインストール可能