「Media Encoder CC 2017」による4K動画書き出し時間

「Media Encoder CC 2017」による4K動画書き出し時間