M.2 SSD(SATA)×4でRAID 5構成時のNASの速度(10GbE接続)。

M.2 SSD(SATA)×4でRAID 5構成時のNASの速度(10GbE接続)。