「RT-AC68U」上で同期が進行中。同期元の端末を起動したままにする必要は一切なし

「RT-AC68U」上で同期が進行中。同期元の端末を起動したままにする必要は一切なし