EPS12V電源ケーブルを延長するアイネックス「EPS12V用電源延長ケーブル PX-004A」。実売価格:700円前後

EPS12V電源ケーブルを延長するアイネックス「EPS12V用電源延長ケーブル PX-004A」。実売価格:700円前後