GV-N970XTREME-4GDのGPU-Z実行画面。

GV-N970XTREME-4GDのGPU-Z実行画面。