BayTrailとのスペック比較。メモリ搭載量なども違う

BayTrailとのスペック比較。メモリ搭載量なども違う