Skylake(左)とSandy Bridge(右)のスコア(Sandra プロセッサの性能)

Skylake(左)とSandy Bridge(右)のスコア(Sandra プロセッサの性能)