Skylake(左)とSandy Bridge(右)のスコア(CINEBENCH R15)

Skylake(左)とSandy Bridge(右)のスコア(CINEBENCH R15)